Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Α' Όροφος
Δήμος: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας
Τουρισμός
16/04/2015 | 16:27

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποφασίστηκε η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 24-4-2015 προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη αυτοψία ώστε να εξακριβωθεί αν ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος του δικαιώματος της απευθείας παραχώρησης.

Η παραπάνω αίτηση θα συνοδεύεται από:

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  2. Δημοτική ενημερότητα.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης ΑΦΜ.
  1. Δήλωση   τιμών    θεωρημένη    από   το   Ξενοδοχειακό    Επιμελητήριο Ελλάδος (για τα ξενοδοχειακά καταλύματα).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία  πρέπει να υπογράφεται  από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

Σε περίπτωση που μέχρι τις 24-04-2015 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος  για τη  χορήγηση  απευθείας  χρήσης  αιγιαλού  ο  Δήμος  μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την  πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Επισημαίνεται  ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη σύνταξη του σχετικού διαγράμματος  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  καταθέσουν νέα

αίτηση για την παραχώρηση του χώρου όπως αυτός θα απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Α΄  Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου  (τηλέφωνο 2671022933 εσ. 33)   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΠΑΡΙΣΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer