Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Σάμη
Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας
Εκκλησία
13/04/2014 | 11:09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ TON ΒΑϊωΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.00 π.μ. ‘Op0pos, θεία Λειτουργία και Ευλόγησηε των Βαΐων

Ώρα 7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου (Op0pos Μ. Δευτέpαs)

Μ. Ι6ΥΤ6ΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30π.μ. Πpoηγιaσμέvη θεία Λειτoυpγίa

Ώρα 7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου (Opθpos Μ. Tpims)

Μ. ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30π.μ. Πpoηγιaσμέvη θεία Λειτoυpγίa

Ώρα 7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου (Opθpos Μ. Tετάpτηs)

Μ. Τ6ΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30π.μ. Πpoηγιaσμέvη θεία Λειτoυpγίa (στην lεpά Μονή Αγpιλίωv)

Ώρα 5.00 μ.μ. Ακολουθία του tepou Ευχελαίου (Opθpos Μ. Tετάpτηs)

Ώρα 7.30μ.μ. Ακολουθία του Nmmpos (Opθpos Μ. Πέμπη)

Μ. Π6ΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30 π.μ. Εσπεpιvόs και θεία Λειτoυpγίa του Μεγάλου Βασιλείου

Ώρα 7.00μ.μ. Ακολουθία των Αγίων Παθών

Μ. ΠΑΡΑΣΚ6ΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 8.00 π.μ. Ακολουθία των Μ. Ωpώv και Εσπεpιvόs ms Απoκaθηλώσεωs (στον tepo Ναό)

Ώρα 7.30μ.μ. Ακολουθία των Επιταφίου Ώρα 9.30 μ.μ. Έξoδos του Επιταφίου

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ώρα 7.30 π.μ. Εσπεpιvόs και θεία Λειτoυpγίa του Μ. Βασιλείου (επί του tepou Κουβουκλίου του Επιταφίου)

Ώρα 11.00μ.μ. Ακολουθία ms Παννυχίδος

Ώρα 12.00 μ.μ. Ακολουθία της Αvaστάσεωs και εν συνεχεία Αναστάσιμη θεία Λειτoυpγία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Ώρα 7.30μ.μ. Εσπεpιvόs ms Αγάπηs στην lεpά Μονή Αγpιλίωv και Μovaστηpιaκή Tpάπεζα

Ι6ΥΤ6ΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ώρα 8.00 π.μ. Αναστάσιμη θεία Λειτoυpγίa στην lcp0 Μονή Αγpιλίωv

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Ώρα 7.30π.μ. Αναστάσιμη θεία Λειτoυpγίa

Π6ΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ώρα 7.30 μ.μ. Πavηγυpικόs Εσπεpιvόs επί τη Εopτή ms Ζωοδόχου Πηγήs (στον lεpό Ναό Κoιμήσεωs θεοτόκου Σάμηs)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ώρα 7.30 π.μ. Αναστάσιμη θεία Λειτoυpγίa και επιμνημόσυνη Δέηση των Κτη^ων του tepou Ναού Ζωοδόχου Πηγή$ ^ιάμου (στον lεpό Ναό Κoιμήσεωs θεοτόκου Σάμηs)

ΟΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΟΧΑ

Ώρα 6.30μ.μ. Εσπεpιvόs Κυpιaκήs του θωμά

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΑΓ. ΘΜ020Υ ΑΠΟΟΤΟΛΟΥ ΘΜΜΑ Ώρα 7.00π.μ.Όpθpos και θεία Λειτoυpγίa

Π6ΜΠΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ

Ώρα 8.00 π.μ. Όpθpos και θεία Λειτoυpγίa (στην lcp0 Μονή Αγpιλίωv)

ΠΑΡΑ0Κ6ΥΗ 2 ΜΑΪΟΥ

Ώρα 7.00μ.μ. Πpoεόpτιos Πavηγυpικόs Εσπεpιvόs επί την 5η Επετείο των ^ών Λειψάνων των Αγίων Φανέντων ειβ την Πόλητηs Σάμηs

ΟΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ

Ώρα 7.30 π.μ.Όpθpos και θεία Λειτoυpγίa

Τον θείο Λόγο θα ^ύξει ο Πavoσιoλoγιότaτos Αpχιμavδpί-

τηs και ^pa^pu^s τηs lcp0s Μητpoπόλεωs μas π. Σπυpίδωv

Πετειvάτos.

Ώρα 9.45 π.μ Toπoθέτησηs των lεpώv Λειψάνων στο Κέvτpo του tepou Ναού για Πpoσκύvησηs.

Ώρα 7.30 μ.μ. Μέγas Πavηγυpικόs Πoλυapχιεpaτικόs Εσπε- p!vos μετ’ apτoκλaσίas και θείου Κηpύγμaτos Xopoστaτoύvτos του Σεβασμιωτάτου Μητpoπoλίτoυ Βpεσθέvηs κ.κ. θεοκλήτου και συγχopoστaτoύvτos του Σεπτού μas Πoιμεvάpχoυ κ.κ. Σπυpίδωvos.

Ώρα 9.00 μ.μ. Μεγaλoπpεπήs Λιτάvευσηs των Xapιτoβpύτωv lεpώv Λειψάνων και ms Σεπή lεpάs Εικόvos των Αγίων Φανέντων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ

Ώρα 7.00 π.μ. Όpθpos και εν συνεχεία Πavηγυpική Πολυ- apχιεpaτική θεία Λειτoυpγίa

Xopoστaτoύvτos του Σεβασμιωτάτου Μητpoπoλίτoυ

Βpεσθέvηs κ.κ. θεοκλήτου και συγχopoστaτoύvτos του

Σεπτού μas Πoιμεvάpχoυ κ.κ. Σπυpίδωvos

Tov θείο Λόγο θα κηpύξει ο Πavoσιoλoγιότaτos Αpχιμανδpίτηs και lεpoκήpυκas τηs tep0s Μητpoπόλεωs μas π. Φώτιος

Ώρα 8.00 μ.μ. Ακολουθία του Πapaκλητικoύ Κavόvos των Αγίων

stayros

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia