Με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή
Πολιτική
29/05/2014 | 10:31

Καλείστε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30-05-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 11oυ/08-05-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 11o: Ορισμός δικηγόρων Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 12o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 14o: Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας, για το έτος 2014 – έγκριση όρων διακήρυξης.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση υπηρεσιών: α) αναδιάταξης των καλωδίων μικτονόμησης και παραμετροποίησης των μεταγωγέων δικτύου των ικριωμάτων της Π.Ε. Κέρκυρας – β) δημιουργίας σταθμού διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού και ανάπτυξης εικονικού ιδιωτικού δικτύου με τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 16ο: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου Εντομοκτονία και Μυοκτονία  στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2014, προϋπολογισμού 30.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 17ο: Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 18ο: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου έτους 2014 και των Νομικών Προσώπων Ν. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 19ο: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την διαδικασία του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 20ο: Έγκριση τροποποίησης όρων του εγκεκριμένου σχεδίου επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά εντύπου και οπτικοαουστικού υλικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού», στο πλαίσιο του 1ου υποέργου «Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις» της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015», προϋπολογισμού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. 23%.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδηλα

Θέμα 21ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»  προϋπολογισμού  400.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 22o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΑΜΑ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ»  προϋπολογισμού  435.000,00  € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 23o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του  έργου  «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  538.111,48€ με Άριθμ. Έργου 2008ΣΕ07030005 της ΣΑ Ε0703, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 24o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  προϋπολογισμού  835.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου με Κ.Α. 2013ΕΠ02200002 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 25ο:Έγκριση  εκτέλεσης,  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος», προϋπολογισμού 211.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 26ο: Έγκριση πρακτικού της δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των προσωρινών μειοδοτών  του έργου: «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου-Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Βολιμών (Άγιος Δημήτριος-Πηγαδάκια, Τμήμα ΙΔ’), Κόμβος Αγίου Κήρυκα, Κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου-Αλυκών», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 27ο: Ματαίωση του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου “Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας της γαστρονομικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας-Ιταλίας (GrItCuzine)”, προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€66.600,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδηλα

Θέμα 28ο: Έγκριση πρακτικών No3 21/01/2014 (οικονομικές προσφορές) και Νο 4 9/4/2014 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” Για το έργο με τίτλο: “Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτραπαρθένουελαιόλαδου” (Implementationofaninnovativeprotocolforthevalorizationofextravirginoliveoil, AcronymINNOVOIL)»  προϋπολογιζόμενης αξίας σαράντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€41.750,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδηλα

Θέμα 29o:Έγκριση του 3ου πρακτικού της από 23-05-2014 συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθ. οικ.27031/4135/18-03-2014 διακήρυξης του πρόχειρου, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer