Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, η οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ
Πολιτική
24/11/2014 | 14:19

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, η οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 33oυ/18-11-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη
Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Ορισμός δικηγόρων Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Έγκριση παραίτησης από αγωγή Π.Ι.Ν. για το Αγροτικό Κτηνιατρείο, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 12o: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014 για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τη Διεύθυνση Οικονομικού – έγκριση όρων διακήρυξης.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Έγκριση κατάρτισης νέων όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Γεράσιμο» προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας& Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 14o: Έγκριση κατάρτισης νέων όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης» προϋπολογισμού 153.147,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 15o: Έγκριση κατάρτισης νέων όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζαννάτων» προϋπολογισμού 600.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και Ανάκληση της αριθμ. 621-23/25-9-2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσματος της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 16o: Έγκριση κατάρτισης νέων όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου» προϋπολογισμού 150.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ι θάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 17ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΠΕ Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 18o: Έγκριση πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 19o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων 1.2 «Συναντήσεις εργασίας», 1.3 «Διαχείριση έργου και έλεγχος» του πακέτου εργασίας 1 «Διαχείριση και Συντονισμός» και 2.3 «Προβολή» του πακέτου εργασίας 2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» του έργου BIG “Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR” “Βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων του Natura 2000 στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης

Θέμα 20o: Εισήγηση επί αιτήσεων αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer