Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων
Σεμινάρια ΕΦΕΤ από την “Κράνη”
Κοινωνία
24/10/2016 | 09:18

ΟεμπορικόςσύλλογοςΑργοστολίουη«ΚΡΑΝΗ», τώρα που η τουριστική περίοδος βαίνει προς το τέλος της και οι επαγγελματίες έχουν την ευχέρεια να προετοιμαστούν για την επόμενη τουριστική περίοδο κατά τη διάρκεια του χειμώνα,

Σε συνεργασίαμετοΠεριφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ΕΚΕΚΤΑΚΙ– ΚΕΚ Λάσση, διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας,  τηνπαραγωγή ασφαλώνπροϊόντωνκαιτηνπροστασίατουκαταναλωτήσύμφωναμετονΚανονισμό852/2004τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης29ηςΑπριλίου2004 γιατηνυγιεινήτωντροφίμων.

ΤοΠρόγραμμααφοράόλεςτιςεπιχειρήσειςπαραγωγήςκαιδιάθεσηςτροφίμων,δημόσιεςκαιιδιωτικές, κερδοσκοπικέςήμη,καιπιοσυγκεκριμένατιςεπιχειρήσειςπουαπασχολούνπροσωπικόπουασχολείταιμεχειρισμότροφίμωνουπαράγουν,επεξεργάζονται, αποθηκεύουνεταφέρουν,διακινούντρόφιμαήασχολούνταιμετολιανικόεμπόριο, τηδιάθεσητροφίμων,τημαζικήεστίασηκαιζαχαροπλαστικήήείναιεργαστήριαπαραγωγήςήμεταποίησηςτροφίμων.

Ηπιστοποίηση είναιυποχρεωτικήκαιοιεπιχειρήσειςχρειάζεταινακαταρτίσουνόλο τοπροσωπικό τουςπου ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007,καιναέχουνεκπαιδευτείοι ίδιοιοιεπαγγελματίεςσεαντίστοιχα θέματα.

ΟΕΦΕΤκαθορίζειτοελάχιστοπεριεχόμενοτωνπρογραμμάτων,εγκρίνεικαιελέγχειτηνυλοποίησήτους,σύμφωναμε ταπροβλεπόμενα,διενεργεί τηδιαδικασία αξιολόγησης καιεκδίδει τα σχετικάπιστοποιητικά.

Τοπρόγραμμααπευθύνεταισεκάθεάτομομιαςεπιχείρησηςτροφίμωνπουέρχεταικαθ’οιονδήποτετρόπο σεεπαφήμε τατρόφιμα. Τοάτομοαυτόχαρακτηρίζεταιως“απλόςχειριστής τροφίμων”. Σκοπός του προγράμματοςείναιναεκπαιδεύσειτονκαταρτιζόμενοσε θέματαστοιχειώδουςυγιεινήςτωντροφίμων,έτσι ώστεαυτόςκατάτηνεξάσκησητωνκαθηκόντωντουαφ’ενόςμενναμηναποτελείμέσοδιακινδύνευσης της ασφάλειαςτωνπαραγομένωνπροϊόντων, αλλάεπίσηςούτεμετιςενέργειέςτουνατηνθέτεισεκίνδυνο.Το πρόγραμμα αυτό, με  μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι  υποχρεωμένοι  να το παρακολουθήσουν όλοι οιεργαζόμενοι τηςκατηγορίαςαυτής.

Ηχρονικήδιάρκειαπροτείνεταιναείναι10ώρες(2ημέρεςαπό5ώρες).

Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνειτις εξήςθεματικέςενότητες:

  • Εισαγωγή στηνασφάλειατροφίμων
  • Μικροοργανισμοίκαιχαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις καιη παρεμπόδισή τους
  • Ατομικήυγιεινήκαισυμπεριφοράτου χειριστή τροφίμων
  • Το ΕργασιακόΠεριβάλλον
  • Πρακτικέςκαθαρισμού
  • Κοινά μιάσματακαιέλεγχοςαυτών
  • Νομοθεσία υγιεινήςτροφίμων

Στουςεκπαιδευόμενουςθααπονεμηθούνβεβαιώσειςκατάρτισηςβάσειτηςεγκυκλίου14708/17-8-07του ΕΦΕΤ,ταοποίαμπορούν ναχρησιμοποιηθούνπροσωρινάαπό τηνεπιχείρηση,σε έλεγχο του ΕΦΕΤ. Στη συνέχειασε ημερομηνίαπουθαορίσειοΕΦΕΤ,οικαταρτιζόμενοιθαεξεταστούνγιατηνοριστική πιστοποίησήτους, σε εξεταστικόκέντρο.

Για πληροφορίες στη γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 6946.776144 στην Κα Ελένη Μεσολωρά.

Εκ της ΚΡΑΝΗΣ 

Ο  Πρόεδρος                                                                Η  Γραμματέας

Σταύρος Σπαθής                                                        Μαρία Σκλαβουνάκη

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia