Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλονιάς, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων γεωργών
Οικολογία
03/11/2016 | 16:01

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλονιάς, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο  6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το Ελληνικό Δημόσιο και προβλέπεται  ποσό συνολικού ύψους 6.500.000 για τα Ιόνια Νησιά

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis   Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός της αποκλειστικής από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τις εκμεταλλεύσεις ισχύουν κυρίως είναι τα εξής ( λεπτομέρειες παρέχονται στην αναλυτική πρόσκληση) :

  1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο αυτής
  2. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της

αίτησης στήριξης. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται η για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως

«επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.

  1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει

Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης

  1. Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη

πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

  1. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης

κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης

  1. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το

έτος  υποβολής της αίτησης στήριξης

  1. Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας

(εκφρασμένη  ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση   (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη  μελλοντική κατάσταση και την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιλεξιμότητες υποψηφίων και  γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην με αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά και στην αναλυτική πρόσκληση του υπομέτρου που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2671360575 κ. Κουτσός Κων/νος και  2671360576  κ. Αντωνάτου Μαρία.

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer