Δεδομένης της αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους
Παράταση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών
Οικονομία
22/07/2015 | 19:34

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με την υπ’ αριθ. 508-26/21.07.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρατείνεται μέχρι 31.07.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθ.πρωτ. Διακήρυξης οίκ. 53822/12429/08.06.2015, δεδομένης της αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 06.08 2015 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ