Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 9:00 μμ
Ιερά αγρυπνία στα Αγρίλια
17/02/2015 | 19:32

ΦEPETAI EIΣ ΓNΩΣIN TΩN EYΣEBΩN XPIΣTIANΩN, OTI THN TETAPTH 18 ΠPOΣ ΠEMΠTH 19 ΦEBPOYAPIOY KAI AΠO ΩPAΣ 9:00 EΩΣ 12:30 ΘA TEΛEΣΘH ΣTHN IEPA MONH
IEPA AΓPYΠNIA EΠI TH EOPTH THΣ AΓIAΣ ΦIΛOΘEHΣ AΘHNAIAΣ KAI AΓIΩN ΠOPΦYPIOY KAYΣOKAΛYBITOY & ΠAIΣIOY AΓIOPEITOY

 

EK THΣ IEPAΣ MONHΣ
APX. ΠAIΣIOΣ ΠAPAΣXHΣ

paisios