Aφ’ενός, αναβαθμίζει αφάνταστα το πολιτισμικό στίγμα της Κεφαλονιάς στον Παγκόσμιο Πολιτιστικό Χάρτη, και αφ’ετέρου, ενισχύει σαφέστατα την παράμετρο της οικονομικής της ανάπτυξης
Θέατρο Δίδελφυς «Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και Κεφαλληνία» Διεθνές Θεατρικό και Ιστορικό Συνέδριο
Πολιτισμός
02/09/2016 | 20:14

Φίλοι συμπατριώτες,

στον πυρετότουΑυγούστου και των καλοκαιρινώνεκδηλώσεων,

πέρασείσωςόχι αρκούντωςγια τηνδυναμικήτου υπογραμμισμένο,

ένα πολύσημαντικόγια τηνΚεφαλονιά μας, γεγονός.

 

Ο κ.ΛιβιέρηςΛιβιεράτος, ιατρός και ιστορικόςερευνητής,

θα λέγαμεπωςείναι -μιλώντας απλά και καίρια-

ο άνθρωπος πουέφερε πρόσφατα στηνΚεφαλονιά

ένα σημαντικόδώρο, μιάξεχωριστή προίκα·

κιεμείς αισθανόμαστεευγνώμονες πουεμπιστεύθηκε

την προβολή και παρουσίαση αυτούτουδώρου,

στιςταπεινέςγνώσεις μας και τηνοργανωτική μας εμπειρία.

 

Πρόκειται ασφαλώςγια τοθέμα “ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ”

το οποίο παρουσιάσαμε αυτότο καλοκαίρι, διαρθρωμένοσε 3 εκδηλώσεις:

ΠαρουσίασητωνΙστορικώνστοιχείωνκ’ ευρημάτων.

Θεατρική και Δραματολογική Παρουσίαση

ΙστορικήΠεριήγηση και ΘεατρικάΕικαστικάΔρώμενα,

στα μέρητηςΚεφαλονιάς πουσχετίζονται μετονΟυίλλιαμ Σαίξπηρ.

 

Την πρόθεση μας για τηνενσυνεχεία πραγματοποίηση

ΔιεθνούςΘεατρικού και ΙστορικούΣυνεδρίου,

μέσα στο Παγκόσμιοτος Έτος Σαίξπηρ 2016,

μεθέμα “ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ”

ανακοινώσαμετόσοστιςομιλίεςμας όσο και στα δελτία τύπου,

τωνπρολεχθέντωνεκδηλώσεων πουμετοίδιοθέμαοργανώσαμε

στηνΚεφαλονιάστις 4,5,6 Αυγούστου 2016·

σεσυνεργασία μετοΚοργιαλένειοΊδρυμα Κεφαλληνίας·

την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων κ Ιθακησίων·

τους,ΔήμοΚεφαλονιάς και Περιφερειακές ΕνότητεςΚεφαλληνίας-Ιθάκης·

και την βοήθεια τουΕθνικού ΡαδιοτηλεοπτικούΣυμβουλίου·

καθώς και σημαντικώνΦίλων.

 

Οιεκδηλώσεις αυτές, χαρακτηρίζονται ίσωςωςοισημαντικώτερες

από όσες λαμβάνουνχώρα διεθνώςμέσα στοδιανυόμενο Παγκόσμιο

Έτος Σαίξπηρ 2016, κι αυτόδιότι  απαντούνστο επί 400 χρόνια

ΔιεθνέςΘεατρικό και Ιστορικό αναπάντητοερώτημα,

για το ποιόείναι τομυστηριώδεςΝησίτης ΣαιξπηρικήςΟυτοπίας,

τοΝησίτης “Τρικυμίας”, τουθεατρικούδηλαδήέργου, το οποίο

γράφοντας το ο Σαίξπηρωςκύκνειοάσμα του, τοποθετείμέσα σ’αυτό

τηνΠνευματικήτουΔιαθήκη προςτηνΑνθρωπότητα,

προκρίνοντας τηνσυγχωρητικότητα έναντιτηςεκδίκησης,

τηνσυναδέλφωσηέναντιτης αλληλοεξόντωσης.

 

 

Μ’αυτότο πνεύμα και μετηνευθύνητηςγνώσης,

του πόσοσημαντικόείναι τοθέμα, αντιμετωπίζουμε

και τηνοργάνωσητουΣυνεδρίου.

Αναγνωρίζοντας τηνευρύτητα τουθέματος, στα δελτία τύπου πουεκδώσαμεγια τιςεκδηλώσεις, δηλώνουμεπως, τοΔιεθνέςΘεατρικό και ΙστορικόΣυνέδριο

που θα θέσει τα συναρπαστικάευρήματα τουκ.ΛιβιέρηΛιβιεράτου

στηνδιάθεσητηςδιεθνούςΙστορικής και Θεατρικήςκοινότητας,

θα τοοργανώσουμε και πάλι υπό την αιγίδα και τηνσυνεργασία φορέων.

 

Σ’αυτή μαςτηθέση, ανταποκρίθηκεμετρόποευθύ,

ο ΠεριφερειάρχηςΙονίωνΝήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Επικοινώνησεμεδικήτου πρωτοβουλία ο ίδιος

και έθεσετιςδυνατότητεςτηςΠεριφέρειας στην υπηρεσία τουθέματος.

 

Τονευχαριστούμε· τόσογια την πρωτοβουλία όσοκαι για τηνδιάθεσητου

να θέλει υπεύθυνα να ακούσειτι απαιτείται για τονσχεδιασμό αυτό.

Θα θέσουμε υπ’όψιντουτιχρειάζεται να γίνει,πάνωστοεξειδικευμένο

αυτόθέμα, και πως θα μπορούσε η Περιφέρεια να βοηθήσει.

 

Πρόθεση μας εξ’άλλουείναι η μέσα στο πνεύμα αυτόσυνεργασία

και μεάλλουςφορείς, την ιοη συνεργασία με την ΄ βάθμια Αυτοδιοίκηση κΕκπαιδευτικάΙδρύματα.

Κάθεειλικρινής και σοβαρήσυνεργασία καλοδεχούμενη.

 

Διότι αυτό πουπρέπει να ενδιαφέρειόλους μας,

είναι η προβολήτουθέματος“ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ”

που αφ’ενός, αναβαθμίζει αφάνταστα το πολιτισμικόστίγμα τηςΚεφαλονιάςστον ΠαγκόσμιοΠολιτιστικόΧάρτη, και αφ’ετέρου, ενισχύει σαφέστατα την παράμετροτηςοικονομικήςτης ανάπτυξης.

(ΣημειωτέονότιοιΒερμούδες π.χ., πουδιατείνονται –άνευ πραγματικώνστοιχείων- ότιείναι τοΝησίτου Σαίξπηρ, ενισχύουνωστόσοσημαντικά

τηνδιεθνήτουριστικήτουςροήμε βάσητον ανεδαφικώτατοισχυρισμό αυτό.)

 

Στα πλαίσια δετηςσύσφιξηςτουΙονίουάξονα και τηςεμπέδωσης

του ΕπτανησιακούΠολιτισμικούχώρου, όλα τα Νησιά θα λάβουνγνώση

μέσωεκδηλώσεων, ότιστα δικάτουςνέρατοποθετείτοΣκηνικό

τηςκύκνειας πνευματικήςτουΙθάκης, ο αμέσως επόμενοςτωνΕλλήνωνΟικουμενικώνΔομητόρωντου ΠαγκοσμίουΘεάτρου, ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ!

 

Γεώργιος ΚακήςΚωνσταντινάτος / ΘέατροΔίδελφυς

 

ΑπόφοιτοςΣχολής ΚαλώνΤεχνώνΤμήματοςΘεάτρου

Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer