Για διευκρινήσεις οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.
Ηλεκτρονικά ενώτια σε ζώα για να καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση
13/02/2015 | 11:33

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό κτηνοτρόφο ότι, Ηλεκτρονικά Ενώτια μόνο στα ζώα που ορίζει η σχετική ΚΥΑ και όχι σε ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο είναι υποχρεωμένος να έχει ώστε να του καταβληθεί η Εξισωτική Αποζημίωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020).
Συγκεκριμένα η διευκρινιστική εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, κ. Δ. Μελά αναφέρει πως με την 1689/60690/09-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΥΒ-ΟΞΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλούσε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 &ι 212 του Π.Α.Α. 2014-2020 Εξισωτική Αποζημίωση προκειμένου να επιδοτηθούν.
Διευκρινίζεται ότι το σημείο της παραγράφου 7 που αναφέρεται στο Ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβάτων, αναφέρεται μόνον στις περιπτώσεις ζωικού κεφαλαίου για τις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 6 της αρ. 134167/12-05-2011 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β ́/823) ως υποχρεωτικό το Ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης και όχι στις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες δεν συντρέχει κανένας λόγος για αλλαγή του συμβατικού τρόπου σήμανσης ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων.
Αναλυτικά οι κατηγορίες ζώων που πρέπει να έχουν ηλεκτρονικά ενώτια σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ:
Α. Η σήμανση των αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής, γίνεται αποκλειστικά με εγκεκριμένα μέσα σήμανσης και σχεδιασμένα έτσι ώστε να παραμένουν επί των ζώων χωρίς να είναι επιβλαβή για αυτά και να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από την τροφική αλυσίδα.
Β. Όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί σε μία εκμετάλλευση σημαίνονται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη γέννησή τους και πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση, με τη χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης.
Γ. Σε κάθε ζώο τοποθετείται ένα ενώτιο τύπου 1 στο αριστερό αυτί και ένα ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης (ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος ή ηλεκτρονικό ενώτιο τοποθετημένο στο δεξί αυτί), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ίδιες πληροφορίες με το ενώτιο τύπου 1.
Δ. Κατ’ εξαίρεση, η σήμανση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση 2 ενωτίων τύπου 1, ένα στο κάθε αυτί, στις περιπτώσεις:
1. ζώων που έχουν γεννηθεί πριν από την 31.12.2009,
2. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση γέννησής τους για να πωληθούν σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την πάχυνση ή την αναπαραγωγή,
3. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να διενεργηθεί αιμοληψία και χρειάζεται να είναι γνωστός ο ατομικός αριθμός τους,
4. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν η εκμετάλλευση είναι υπό καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης και πρέπει άμεσα να σημανθούν όλα τα ζώα.
Ε. Τα ζώα που σημαίνονται δεν δύναται να αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου ή να προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, εάν, δε, παραμείνουν στην εκτροφή γέννησης ή προορισμού πέραν της ηλικίας των 6 μηνών, σημαίνονται όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ, με την αφαίρεση του ενωτίου τύπου 1 από το δεξί αυτί και την τοποθέτηση ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ίδιες πληροφορίες με το αρχικά τοποθετημένο συμβατικό μέσο σήμανσης.
ΣΤ. Τα αμνοερίφια που είναι μικρότερα των 6 μηνών, τα οποία πρόκειται να οδηγηθούν κατευθείαν από την εκμετάλλευση γέννησής τους στο σφαγείο και δεν προορίζονται για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, σημαίνονται μόνο με ένα ενώτιο τύπου 2, το οποίο τοποθετείται στο αριστερό αυτί του ζώου.
Ζ. Κάθε ζώο που αποστέλλεται στην Ελλάδα από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζεται για αναπαραγωγή ή πάχυνση, διατηρεί την αρχική σήμανσή του. Σε περίπτωση που τα μέσα σήμανσης απολεσθούν ή είναι δυσανάγνωστα, επιβάλλεται η αντικατάστασή τους, από μέσα σήμανσης που περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες.
Η. Κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα σημαίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ στην εκμετάλλευση προορισμού στην οποία εκτρέφονται ζώα, εντός προθεσμίας 14 ημερών από τη διενέργεια των ελέγχων στο μεθοριακό σταθμό κτηνιατρικής επιθεώρησης και, οπωσδήποτε, πριν από την αναχώρησή του από την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική σήμανση της τρίτης χώρας καταχωρείται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και αντιστοιχείται με τον ελληνικό “ατομικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης” που δίνεται στο ζώο. Ωστόσο, τα ζώα που εισάγονται από τρίτη χώρα, προορίζονται για σφαγή, μεταφέρονται στο σφαγείο απευθείας από το μεθοριακό σταθμό κτηνιατρικής επιθεώρησης και σφάζονται εντός 5 ημερών από τη διενέργεια των ελέγχων κατά την είσοδο στην Ελλάδα, διατηρούν τη σήμανση της τρίτης χώρας.
Θ. Τα μέσα σήμανσης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται από τα ζώα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο Ε , ούτε να παραποιούνται ή να αντικαθίστανται από μέσα σήμανσης που περιλαμβάνουν κωδικοποιημένες πληροφορίες που θίγουν το στόχο της ανιχνευσιμότητας των ζώων.
Για διευκρινήσεις οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.
Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης