Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις, μαζί με υπάρχοντα αποδεικτικά έγγραφα, στα γραφεία του Οινοποιείου στα Ομαλά, μέχρι την Τετάρτη 08 Απριλίου 2015.
Ζητούνται άτομα για εργασία από τον Συνεταιρισμό Ρομπόλας
02/04/2015 | 08:57

Ο Α.Σ.Π.Ρ.Κ. με την υπ’ αριθμ. 03/30.03.2015 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ωρομισθίου ως εξής:
Πωλητές/ Πωλήτριες, για κάλυψη αναγκών στο Εκθετήριο του Οινοποιείου στα Ομαλά, με τα εξής επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος/η Λυκείου, άριστες γνώσεις τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας και καλή χρήση Η/Υ.
Υπάλληλος γραφείου για την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων ΟΣΔΕ 2015 με τα εξής επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο ίδιο ή αντίστοιχο αντικείμενο, απόφοιτος/η Λυκείου, καλή χρήση Η/Υ.
Εφ’ όσον υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, θα προτιμηθούν Μέλη ή παιδιά Μελών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις, μαζί με υπάρχοντα αποδεικτικά έγγραφα, στα γραφεία του Οινοποιείου στα Ομαλά, μέχρι την Τετάρτη 08 Απριλίου 2015.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 26710 – 86301.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγής Γαλιατσάτος