Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς
Αποκεντρωμένη: «Παράνομη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής», λόγω Γ. Λυκούδη
20/02/2015 | 11:28

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς η οποία με τη σειρά της ενέκρινε πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προμήθειας για την αναβάθμιση φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου και ανακήρυσσε μειοδότρια εταιρεία την ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε.

Αιτία της ακύρωσης, σύμφωνα με την απόφαση, ήταν η συμμετοχή του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Λυκούδη στην συνεδρίαση της Επιτροπής ενώ την ίδια στιγμή είναι ομόρρυθμος εταίρος και της ίδιας της εταιρείας ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε. που συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει τα εξής:
Α) Η έκδοση της αριθ. 692/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς, στηρίχτηκε σε πράξη μη νόμιμη. Όπως διαπιστώθηκε από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο στον φάκελο της συγκεκριμένης απόφασης, η αριθ. 533/2014 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς δεν είχε εκδοθεί νόμιμα, διότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια είναι άκυρη.
Β) Με την αριθ. 533/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς ενέκρινε το 2ο Πρακτικό (με Α.Π. 53171/18-11-2014) της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προμήθειας για την Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόμηση ενέργειας, με το οποίο βαθμολογήθηκαν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες ως προς τις τεχνικές προσφορές τους, και εξουσιοδότησε την ως άνω Επιτροπή να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης (του Γεράσιμου) και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής παρίστατο στη συνεδρίαση και συμμετείχε στη ψηφοφορία της αριθ. 533/2014 απόφασης της Ο.Ε. μολονότι είναι ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., μίας εκ των δύο συμμετεχουσών εταιρειών στο Διαγωνισμό. Κατά συνέπεια είχε άμεσο υλικό και ηθικό συμφέρον παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ. 9) του Ν. 3852/2010 και καθιστώντας την απόφαση άκυρη.»

Κατά της απόφασης η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή.

Πηγή: kefalonitikanea.gr