Στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Αιτήσεις για νέα επενδυτικά σχέδια στην αλιεία
07/08/2014 | 19:22

Στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 698/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια».

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1-Υδατοκαλλιέργεια είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις  αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60573 Χριστόφορος Βαβάσης και 26713-60572 Ευθύμιος Σπίνος.

Εξάλλου στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) για τα υπόχρεα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, έχει δημοσιευτεί ο αριθ. 4274/14.07.14 Νόμος (ΦΕΚ 147A/2014), σύμφωνα με τον οποίο, για την είσπραξη οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και εγκατάσταση συσκευών ERS και VMS, οι δικαιούχοι αλιείς απαλλάσσονται από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713-60643, κ. Γ. Σιμωτάς.